User manual SIEMENS ET375GU11E/01

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual SIEMENS ET375GU11E/01. We hope that this SIEMENS ET375GU11E/01 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide SIEMENS ET375GU11E/01.


SIEMENS ET375GU11E/01 : Download the complete user guide (9145 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   SIEMENS ET375GU11E/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS (1621 ko)

Manual abstract: user guide SIEMENS ET375GU11E/01

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] 9000414114 B Siemens - Electrogeräte GmbH q~ÄäÉ çÑ ÅçåíÉåíë p~ÑÉíó ï~êåáåÖë ~åÇ ~ÇîáÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K p~ÑÉíó áåëíêìÅíáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K bäÉãÉåíë íÜ~í ã~ó Ç~ã~ÖÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ K K K K K K K K mêçíÉÅíáåÖ íÜÉ ÉåîáêçåãÉåí K K K K K K K K K K K K K K K K K K båîáêçåãÉåí~ääóJÑêáÉåÇäó Çáëéçë~ä çÑ ï~ëíÉ éêçÇìÅíë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K båÉêÖóJë~îáåÖ ~ÇîáÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K c~ãáäá~êáëÉ óçìêëÉäÑ ïáíÜ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ K K K K K K K K qÜÉ Åçåíêçä é~åÉä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K qÜÉ Üçíéä~íÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K oÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K mêçÖê~ããáåÖ íÜÉ ÜçÄ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K pïáíÅÜáåÖ íÜÉ ÜçÄ çå ~åÇ çÑÑ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K ^ÇàìëíáåÖ íÜÉ Üçíéä~íÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K `ççâáåÖ ÖìáÇÉäáåÉë í~ÄäÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K `ÜáäÇéêççÑ äçÅâ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K pïáíÅÜáåÖ íÜÉ íÉãéçê~êó ÅÜáäÇéêççÑ äçÅâ çå ~åÇ çÑÑ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K pïáíÅÜáåÖ íÜÉ éÉêã~åÉåí ÅÜáäÇéêççÑ äçÅâ çå ~åÇ çÑÑ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K ^ìíçã~íáÅ íáãÉ äáãáí~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K _~ëáÅ ëÉííáåÖë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K ^ÅÅÉëëáåÖ íÜÉ ãÉåì K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K `äÉ~åáåÖ ~åÇ Å~êÉ çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ K K K K K K K K K K K eçÄ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cáñáåÖ ã~äÑìåÅíáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K qÉÅÜåáÅ~ä ^ëëáëí~åÅÉ pÉêîáÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K mêçÇìÅí åìãÄÉê ~åÇ ã~åìÑ~ÅíìêÉ ÅçÇÉ K K K K K K K K K 4 4 6 7 7 7 9 9 10 10 11 11 11 13 15 15 15 16 17 18 19 19 20 21 21 3 p~ÑÉíó ï~êåáåÖë ~åÇ ~ÇîáÅÉ m mäÉ~ëÉ êÉ~Ç íÜÉëÉ áåëíêìÅíáçåë Å~êÉÑìääóK tÉ ~ÇîáëÉ óçì åçí íç ìëÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ìåíáä óçì Ü~îÉ êÉ~Ç íÜÉãK hÉÉé íÜÉ çéÉê~íáçå ~åÇ áåëí~ää~íáçå áåëíêìÅíáçåëK fÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë é~ëëÉÇ çå íç ~åçíÜÉê ìëÉêI éäÉ~ëÉ ÉåëìêÉ íÜ~í íÜÉ ÇçÅìãÉåí~íáçå áë ~äëç éêçîáÇÉÇ ïáíÜ áíK `ÜÉÅâ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ~ÑíÉê êÉãçîáåÖ áí Ñêçã íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖK fÑ áí Ü~ë ëìÑÑÉêÉÇ ~åó Ç~ã~ÖÉ ÇìêáåÖ íê~åëJ éçêíI Çç åçí ÅçååÉÅí íÜÉ ~ééäá~åÅÉI Åçåí~Åí íÜÉ ^ÑíÉêJ p~äÉë pÉêîáÅÉ ~åÇ éêçîáÇÉ ~ ïêáííÉå åçíáÑáÅ~íáçå çÑ íÜÉ Ç~ã~ÖÉ Å~ìëÉÇK fÑ óçì Çç åçíI óçì ïáää äçëÉ óçìê êáÖÜí íç ~åó íóéÉ çÑ ÅçãéÉåë~íáçåK p~ÑÉíó áåëíêìÅíáçåë qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë ÇÉëáÖåÉÇ Ñçê ÇçãÉëíáÅ ìëÉ çåäóK låäó ìëÉ íÜÉ ÜçÄ Ñçê ÑççÇ éêÉé~ê~íáçåK kÉîÉê=äÉ~îÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìå~ííÉåÇÉÇ=ÇìêáåÖ=çéÉê~íáçåK= p~ÑÉ çéÉê~íáçå qç ìëÉ íÜáë ~ééäá~åÅÉ ë~ÑÉäóI ~Çìäíë ~åÇ ÅÜáäÇêÉå ïÜçI ~ë ~ êÉëìäí çÑ H éÜóëáÅ~äI ëÉåëçêó çê ãÉåí~ä Çáë~Äáäáíó H çê ä~Åâ çÑ ÉñéÉêáÉåÅÉ çê âåçïäÉÇÖÉI ~êÉ åçí Å~é~ÄäÉ çÑ ìëáåÖ íÜáë ~ééäá~åÅÉI ëÜçìäÇ åçí Çç ëç ïáíÜçìí íÜÉ ëìéÉêîáëáçå çÑ ~ êÉëéçåëáÄäÉ ~ÇìäíK `ÜáäÇêÉå ãìëí ÄÉ ëìéÉêîáëÉÇ íç ÉåëìêÉ íÜ~í íÜÉó Çç åçí éä~ó ïáíÜ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK lîÉêÜÉ~íÉÇ çáäI ÄìííÉê çê ã~êÖ~êáåÉ lîÉêÜÉ~íÉÇ çáä ~åÇ Ñ~í Å~íÅÜ ÑáêÉ èìáÅâäóK oáëâ çÑ ÑáêÉ> båëìêÉ íÜ~í óçì âÉÉé ~ Åçåëí~åí ï~íÅÜ ïÜÉå ÅççâáåÖ ÑççÇë ïáíÜ çáä çê Ñ~íK få íÜÉ ÉîÉåí íÜ~í íÜÉ çáä çê Ñ~í Å~íÅÜÉë ÑáêÉI åÉîÉê ìëÉ ï~íÉê íç éìí áí çìíK mìí íÜÉ ÑáêÉ çìí Äó èìáÅâäó ÅçîÉêáåÖ íÜÉ é~å ïáíÜ ~ ÅçîÉê çê ÇáëÜK pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ Üçíéä~íÉK 4 eçí Üçíéä~íÉ oáëâ çÑ Äìêåë> aç åçí íçìÅÜ íÜÉ Üçí Üçíéä~íÉëK fí áë áãéÉê~íáîÉ íÜ~í ÅÜáäÇêÉå âÉÉé ~ï~ó Ñêçã íÜÉ ~ééäá~åÅÉK qÜÉ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí íÉääë óçì áÑ íÜÉ Üçíéä~íÉë ~êÉ ÜçíK oáëâ çÑ ÑáêÉ> kÉîÉê êÉëí Ñä~ãã~ÄäÉ çÄàÉÅíë çå íÜÉ ÜçÄK oáëâ çÑ ÑáêÉ> fÑ íÜÉêÉ áë ~ Çê~ïÉê ÄÉäçï íÜÉ ÜçÄI íÜáë ëÜçìäÇ åçí ÄÉ ìëÉÇ íç ëíçêÉ ~åó Ñä~ãã~ÄäÉ çÄàÉÅíë çê ëéê~óëK tÉí Üçíéä~íÉë ~åÇ é~å Ä~ëÉë oáëâ çÑ áåàìêáÉë> fÑ íÜÉêÉ áë ~åó äáèìáÇ ÄÉíïÉÉå íÜÉ Ä~ëÉ çÑ íÜÉ é~å ~åÇ íÜÉ Üçíéä~íÉ íÜáë ÅçìäÇ ÖÉåÉê~íÉ ëíÉ~ã éêÉëëìêÉK ^ë ~ êÉëìäíI íÜÉ é~å ÅçìäÇ àìãé ìåÉñéÉÅíÉÇäóK ^äï~óë ÉåëìêÉ íÜ~í íÜÉ Üçíéä~íÉ ~åÇ íÜÉ Ä~ëÉ çÑ íÜÉ é~å ~êÉ âÉéí ÇêóK oáëâ çÑ ÉäÉÅíêçÅìíáçå> aáëÅçååÉÅí íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ñêçã íÜÉ ã~áåë áÑ íÜÉ ÜçÄ áë ÄêçâÉå çê Åê~ÅâÉÇK kçíáÑó íÜÉ qÉÅÜåáÅ~ä ^ëëáëí~åÅÉ pÉêîáÅÉK oáëâ çÑ Äìêåë> pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ Üçíéä~íÉ áÑ íÜÉ áåÇáÅ~íçê ÇçÉë åçí ïçêâK kçíáÑó íÜÉ qÉÅÜåáÅ~ä ^ëëáëí~åÅÉ pÉêîáÅÉK oáëâ çÑ ÉäÉÅíêçÅìíáçå> fåÅçêêÉÅí êÉé~áêë Å~å ÄÉ Ç~åÖÉêçìëK oÉé~áêë ã~ó çåäó ÄÉ Å~êêáÉÇ çìí Äó èì~äáÑáÉÇ éÉêëçååÉä Ñêçã íÜÉ qÉÅÜåáÅ~ä ^ëëáëí~åÅÉ pÉêîáÅÉK `ê~Åâë áå íÜÉ ÜçÄ qÜÉ Üçíéä~íÉ ÜÉ~íë ìé Äìí íÜÉ Çáëéä~ó ÇçÉë åçí ïçêâ fåÅçêêÉÅí êÉé~áêë 5 `çååÉÅíáçå Å~ÄäÉ ^åó ïçêâ çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉI áåÅäìÇáåÖ êÉéä~ÅáåÖ çê ÑáííáåÖ íÜÉ éçïÉê Å~ÄäÉI ãìëí ÄÉ Å~êêáÉÇ çìí Äó íÜÉ qÉÅÜåáÅ~ä ^ëëáëí~åÅÉ pÉêîáÅÉK qÜÉ ÅçååÉÅíáçå Å~ÄäÉë çÑ ÉäÉÅíêáÅ ~ééäá~åÅÉë ãìëí åçí íçìÅÜ íÜÉ Üçí Üçíéä~íÉëK qÜÉ Å~ÄäÉ áåëìä~íáçå ~åÇ ÜçÄ Å~å ÄÉ Ç~ã~ÖÉÇK m bäÉãÉåíë íÜ~í ã~ó Ç~ã~ÖÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ m~å Äçííçãë qÜÉ áåíÉêãáííÉåí çéÉê~íáçå çÑ íÜÉ Üçíéä~íÉë áë åçí ~ ã~äÑìåÅíáçåK qÜÉó ïáää ÅçãÉ çå ~åÇ çÑÑ Ñçê î~êóáåÖ äÉåÖíÜë çÑ íáãÉ ÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ ÜÉ~í ëÉííáåÖI EíÜÉ ÜáÖÜÉê íÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖI íÜÉ äçåÖÉê íÜÉ çéÉê~íáåÖ íáãÉ ~åÇ ÜáÖÜÉê íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ êÉ~ÅÜÉÇFK oçìÖÜ é~å Äçííçãë ã~ó ëÅê~íÅÜ íÜÉ ÜçÄK ^îçáÇ äÉ~îáåÖ Éãéíó éçíë ~åÇ é~åë çå íÜÉ Üçíéä~íÉK qÜáë ã~ó êÉëìäí áå Ç~ã~ÖÉ íç íÜÉ ~ééäá~åÅÉK eçí é~åë kÉîÉê éä~ÅÉ ~åó Üçí é~åë çê çíÜÉê Åççâï~êÉ çå íÜÉ Åçåíêçä é~åÉäI íÜÉ Çáëéä~ó ~êÉ~ çê íÜÉ ÜçÄ Ñê~ãÉK qÜáë ã~ó êÉëìäí áå Ç~ã~ÖÉ íç íÜÉ ~ééäá~åÅÉK p~äíI ëìÖ~ê ~åÇ ë~åÇ é~êíáÅäÉë ã~ó ëÅê~íÅÜ íÜÉ ÜçÄK aç åçí ìëÉ íÜÉ ÜçÄ ~ë ~ ïçêâ çê ëìééçêí ëìêÑ~ÅÉK p~äíI ëìÖ~ê ~åÇ ë~åÇ e~êÇ çê éçáåíÉÇ çÄàÉÅíë cççÇ ëéáää~ÖÉ e~êÇ çê éçáåíÉÇ çÄàÉÅíë ã~ó Ç~ã~ÖÉ íÜÉ ÜçÄ áÑ íÜÉó ~êÉ ÇêçééÉÇ çå áíK pìÖ~ê ~åÇ çíÜÉê ëáãáä~ê éêçÇìÅíë ã~ó Ç~ã~ÖÉ íÜÉ ÜçÄK oÉãçîÉ ëìÅÜ éêçÇìÅíë áããÉÇá~íÉäó ìëáåÖ ~ ëÅê~éÉê Ñçê Öä~ëë ëìêÑ~ÅÉëK qÜÉ ìëÉ çÑ ìåëìáí~ÄäÉ ÅäÉ~åáåÖ éêçÇìÅíë ~åÇ íÜÉ ïÉ~ê Å~ìëÉÇ Äó Åçåí~Åí ïáíÜ Åççâï~êÉ ïáää êÉëìäí áå Ñ~ÇáåÖ çÑ íÜÉ ãÉí~ä é~êíëK ^äìãáåáìã Ñçáä ~åÇ éä~ëíáÅ Åçåí~áåÉêë ïáää ãÉäí áÑ éä~ÅÉÇ çå Üçíéä~íÉ ïÜáäÉ áí áë ÜçíK i~ãáå~íÉÇ ëÜÉÉíáåÖ Ñçê ÅççâÉêë áë åçí ëìáí~ÄäÉ Ñçê íÜáë ÜçÄK råëìáí~ÄäÉ ÅäÉ~åáåÖ éêçÇìÅíë mä~ëíáÅ ~åÇ é~éÉê 6 mêçíÉÅíáåÖ íÜÉ ÉåîáêçåãÉåí båîáêçåãÉåí~ääóJ ÑêáÉåÇäó Çáëéçë~ä çÑ ï~ëíÉ éêçÇìÅíë råé~Åâ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ~åÇ ÇáëéçëÉ çÑ áíë é~Åâ~ÖáåÖ áå ëìÅÜ ~ ï~ó íÜ~í åç Ç~ã~ÖÉ áë Å~ìëÉÇ íç íÜÉ ÉåîáêçåãÉåíK qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë áÇÉåíáÑáÉÇ ~ÅÅçêÇáåÖ íç íÜÉ t~ëíÉ bäÉÅíêáÅ~ä ~åÇ bäÉÅíêçåáÅ bèìáéãÉåí aáêÉÅíáîÉ tbbb OMMOLVSLb`K qÜáë ÇáêÉÅíáîÉ ÇÉÑáåÉë íÜÉ Ñê~ãÉïçêâ Ñçê íÜÉ êÉÅóÅäáåÖ ~åÇ êÉJìëÉ çÑ ~éé~ê~íìë ìëÉÇ áå íÜÉ br íÉêêáíçêóK båÉêÖóJë~îáåÖ ~ÇîáÅÉ H rëÉ é~åë ÉèìáééÉÇ ïáíÜ ~ ëçäáÇI Ñä~í ÄçííçãK `ìêîÉÇ é~å Äçííçãë áåÅêÉ~ëÉ ÉåÉêÖó ÅçåëìãéíáçåK mä~ÅÉ ~ êìäÉê ~Ö~áåëí íÜÉ Äçííçã çÑ íÜÉ é~åK fÑ íÜÉêÉ ~êÉ åç Ö~éëI íÜáë ãÉ~åë íÜÉ Äçííçã áë ÅçãéäÉíÉäó Ñä~íK H qÜÉ Çá~ãÉíÉê çÑ íÜÉ é~å óçì ~êÉ ìëáåÖ ëÜçìäÇ ÄÉ íÜÉ ë~ãÉ ~ë íÜÉ Çá~ãÉíÉê çÑ íÜÉ Üçíéä~íÉK mäÉ~ëÉ åçíÉW fÑ íÜÉ Åççâï~êÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉê éêçîáÇÉë íÜÉ Çá~ãÉíÉê Ñçê íÜÉ íçé çÑ íÜÉ é~åI ÄÉ~ê áå ãáåÇ íÜ~í íÜáë áë áå ãçëí Å~ëÉë ÖêÉ~íÉê íÜ~å íÜÉ Çá~ãÉíÉê çÑ áíë ÄçííçãK fÑ íÜÉ Çá~ãÉíÉê çÑ íÜÉ é~å áë åçí íÜÉ ë~ãÉ ~ë íÜÉ Çá~ãÉíÉê çÑ íÜÉ Üçíéä~íÉI áí áë éêÉÑÉê~ÄäÉ íç ìëÉ ~ é~å ïáíÜ ~ Äçííçã íÜ~í áë ä~êÖÉê áå Çá~ãÉíÉê íÜ~å íÜÉ Üçíéä~íÉI çíÜÉêïáëÉ Ü~äÑ íÜÉ ÉåÉêÖó ïáää ÄÉ ï~ëíÉÇK 7 H `ÜççëÉ é~åë çÑ ~ ëáòÉ ëìáíÉÇ íç íÜÉ ~ãçìåí çÑ ÑççÇ óçì ~êÉ ÖçáåÖ íç ÅççâK ^ ä~êÖÉ é~å íÜ~í áë çåäó Ü~äÑ Ñìää ïáää ìëÉ ~ ÖêÉ~í ~ãçìåí çÑ ÉåÉêÖóK H båëìêÉ íÜ~í é~åë ~êÉ ~äï~óë éä~ÅÉÇ áå íÜÉ ÅÉåíêÉ çÑ íÜÉ Üçíéä~íÉ ~åÇ ~äï~óë ÅçîÉê íÜÉã ïáíÜ ~ äáÇK `ççâáåÖ ïáíÜ ~å ìåÅçîÉêÉÇ é~å ïáää êÉëìäí áå ~ ÑçìêJÑçäÇ áåÅêÉ~ëÉ áå ÉåÉêÖó ìëÉK H rëÉ ~ ëã~ää ~ãçìåí çÑ ï~íÉê ïÜÉå ÅççâáåÖK qÜáë ïáää ë~îÉ ÉåÉêÖóK fí ïáää ~äëç éêÉëÉêîÉ íÜÉ îáí~ãáåë ~åÇ ãáåÉê~äë áå îÉÖÉí~ÄäÉëK 8 c~ãáäá~êáëÉ óçìêëÉäÑ ïáíÜ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ^å çîÉêîáÉï çÑ íÜÉ ãçÇÉä áë ~î~áä~ÄäÉ çå é~ÖÉ OK qÜÉ Åçåíêçä é~åÉä Indicators for efficiency heat setting 1 -- 9 residual heat h/H Control surface for @ main switch Control surfaces for regulating the heat setting Control surfaces for childproof lock `çåíêçä ëìêÑ~ÅÉë t~êåáåÖë mêÉëëáåÖ ~ âåçÄ ïáää ~Åíáî~íÉ íÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ ÑìåÅíáçåK pÉííáåÖë ïáää åçí ÅÜ~åÖÉ áÑ ëÉîÉê~ä ÑáÉäÇë ~êÉ éêÉëëÉÇ ~í íÜÉ ë~ãÉ íáãÉK ^åóíÜáåÖ íÜ~í áë ëéáäí çå íÜÉ ëÉííáåÖë òçåÉ Å~å íÜÉêÉÑçêÉ ÄÉ ÅäÉ~åÉÇK ^äï~óë âÉÉé íÜÉ Åçåíêçä ëìêÑ~ÅÉë ÇêóK jçáëíìêÉ Å~å ~ÑÑÉÅí éêçéÉê ÑìåÅíáçåáåÖK 9 qÜÉ Üçíéä~íÉë o~Çá~íáçåJÅççâáåÖ Üçíéä~íÉ qÜÉëÉ Üçíéä~íÉë Çç åçí ~ääçï ~åó î~êá~íáçå áå íÜÉ ëìêÑ~ÅÉ ëáòÉK pÉäÉÅí íÜÉ ~ééêçéêá~íÉ Üçíéä~íÉK qÜÉ é~å ~åÇ íÜÉ Üçíéä~íÉ ëÜçìäÇ ÄÉ íÜÉ ë~ãÉ ëáòÉK oÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí qÜÉ ÜçÄ áë ÉèìáééÉÇ ïáíÜ ~ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í áåÇáÅ~íçê L Ñçê É~ÅÜ Üçíéä~íÉK qÜáë ëÜçïë ïÜáÅÜ Üçíéä~íÉë ~êÉ ëíáää ÜçíK ^îçáÇ íçìÅÜáåÖ íÜÉ Üçíéä~íÉ ïÜÉå íÜáë áåÇáÅ~íçê áë ëÜçïåK qÜÉ L äáÖÜí ïáää êÉã~áå çå ïÜáäÉ íÜÉ Üçíéä~íÉ áë ÜçíI ÉîÉå ~ÑíÉê íÜÉ ÜçÄ Ü~ë ÄÉÉå íìêåÉÇ çÑÑK 10 mêçÖê~ããáåÖ íÜÉ ÜçÄ qÜáë ëÉÅíáçå ïáää ëÜçï óçì Üçï íç ~Çàìëí íÜÉ Üçíéä~íÉëK qÜÉ í~ÄäÉ Åçåí~áåë ÇÉí~áäë çå íÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖë ~åÇ ~ééêçéêá~íÉ ÅççâáåÖ íáãÉë Ñçê ~ î~êáÉíó çÑ ÇáëÜÉëK pïáíÅÜáåÖ íÜÉ ÜçÄ çå ~åÇ çÑÑ qç ëïáíÅÜ çå qÜÉ ÜçÄ áë ëïáíÅÜÉÇ çå ~åÇ çÑÑ ìëáåÖ íÜÉ ã~áå ëïáíÅÜ @K mêÉëë íÜÉ @ ëóãÄçäK ^ ï~êåáåÖ ÄÉÉé ëçìåÇëK The indicator @ at the side of the symbol is lighted. [. . . ] lentils) Milk** Sausages heated in water** Defrosting and heating Frozen spinach Frozen goulash Slow cooking, simmering Potato balls Fish White sauces, e. g. Bearnaise sauce, Hollandaise sauce Boiling, steaming, light frying Rice (using double the amount of water) Rice pudding Unpeeled potatoes Peeled, salted potatoes Pasta Stew, soups Vegetables Vegetables, frozen Stew in pressure cooker Braising Meat roll Stew Goulash Slow cooking setting 1-2 1-2 1-2 1-2 3-4 2-3 2-3 4-5* 4-5* 1-2 3-4 2-3 1-2 4-5 4-5 6-7* 3-4 2-3 3-4 4-5 4-5 4-5 2-3 Slow cooking time (minutes) -----5-15 min 20-30 min 20-30 min 10-15 min 3-6 min 8-12 min 15-30 min 25-35 min 25-30 min 15-25 min 6-10 min 15-60 min 10-20 min 10-20 min -50-60 min 60-100 min 50-60 min 13 Meal Roasting Steak, plain or breaded Frozen steak Chops, plain or breaded Beefsteak (3 cm thick) Chick breast (2 cm thick) Chicken breast, frozen Fish and plain fish steak Fish and breaded fish steak Prawns and shrimps Frozen breaded fish, e. g. stir-fries Crepes Omelette Fried eggs Frying** (using 1-2 l of oil) Frozen products, e. g. chips, chicken nuggets (150 g -- 200 g per portion) Frozen croquettes (150 g -- 200 g per portion) Meatballs Meat, e. g. Electronic system malfunction Measure Use other electrical appliances to check if there has been a break in the electric power supply. Check that the appliance has been connected correctly according to the connection drawing. If the checks above do not resolve the malfunction, contact the Technical Assistance Service. Dry the control panel area or remove the object. EÖ + number Disconnect the hob from the mains. If the indication continues, notify the Technical Assistance Service. F2 The electronic system has overheated and the corresponding hotplate has been switched off. [. . . ] The electronic system has overheated and all the hotplates have been switched off. F4 Do not rest hot pans on the control panel. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE SIEMENS ET375GU11E/01

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual SIEMENS ET375GU11E/01 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag