User manual WHIRLPOOL AMW863NB

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual WHIRLPOOL AMW863NB. We hope that this WHIRLPOOL AMW863NB user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide WHIRLPOOL AMW863NB.


WHIRLPOOL AMW863NB : Download the complete user guide (393 Ko)

Manual abstract: user guide WHIRLPOOL AMW863NB

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] WARNING EN - The power cable must be long enough for connecting the appliance, once fitted in its housing, to the main power supply. - For installation to comply with current safety regulations, an allpole disconnect switch with minimum contact gap of 3 mm must be utilized. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ BG - Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи свързване на уреда към контакта на електрозахранването, след като уредът се постави в неговата ниша. [. . . ] - Para que la instalación cumpla la normativa sobre seguridad, debe utilizarse un interruptor seccionador multipolar con un espacio de contacto mínimo de 3 mm. HOIATUS!ET - Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see ulatuks korpusesse paigaldatud seadmest põhivooluvarustuseni. - Paigaldamisel lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; kõiki poolusi lahtiühendava lüliti minimaalne kontaktide vahe peab olema 3 mm. VAROITUS FI - Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta laite voidaan liittää sähköverkkoon, kun laite on upotettu kalusteisiin. - Asennuksessa on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä moninapaista turvakytkintä, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm. AVERTISSEMENT FR - Le cordon d’alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l’appareil une fois installé dans son logement. - Pour que l’installation soit conforme aux réglementations en vigueur en matière de sécurité, l’appareil doit être branché au moyen d’un interrupteur omnipolaire avec une distance d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm. UPOZORENJE HR - Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon smještanja u element, mogao priključiti na izvor napajanja. - Kako bi postavljanje bilo u skladu s propisima o sigurnosti na snazi, treba koristiti rastavnu sklopku sa zaštitom na svim polovima i minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm. VIGYÁZAT HU - A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a helyére beszerelt készülék csatlakozni tudjon a hálózati aljzathoz. - Az érvényes biztonsági előírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú megszakító kapcsolót. AVVERTENZA IT - Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da collegare l’apparecchio, una volta posizionato nell’ubicazione definitiva, alla presa di corrente di rete. - Affinché l’installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, occorre un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti. ĮSPĖJIMAS LT - Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad, prietaisą įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų įjungti į elektros lizdą. - Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm. BRĪDINĀJUMS LV - Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam. - Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, nepieciešams izmantot daudzpolu atvienošanas slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm. WAARSCHUWING NL - Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. - Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm. ADVARSEL NO - Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømnettet. - Det skal monteres en forskriftsmessig flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. OSTRZEŻENIE PL - Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci. [. . . ] - Da bi montaža bila u skladu sa važećim bezbednosnim propisima, treba koristiti prekidač za isključenje svih električnih polova sa minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm. VARNING SV - Elsladden måste vara tillräckligt lång för att en apparat som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna anslutas till ett eluttag. - För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att en flerpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd används. 警告 ZH - 电线必须足够长,以确保可以将安装在壳体内的电器连接至 主电源。 - 为了符合当前安全法规,应使用触点间隙最小为 3 mm 的全极 断开开关。 警告 ZT - 在安裝裝置後,電源線長度必須足以連接裝置和電源。 - 在安裝側至少必須安裝一個 3mm 接口的全極斷路器,以符合 相關安全法規。 ‫‪경고‬‬ ‫‪KO‬‬ ‫‪- 해당 하우징에 장착된 상태에서 주전원 공급 장치에 기기를‬‬ ‫. ‪연결할 수 있을 만큼 전원 케이블이 충분히 길어야 한다‬‬ ‫‪- 현재 안전 규정에 부합하도록 설치하려면 접촉 간극이 최소‬‬ ‫. ‪3 mm 이상인 전극(all-pole) 차단 스위치를 사용해야 한다‬‬ ‫‪AR‬‬ ‫تحذير‬ ‫ً‬ ‫يجب أن يكون كابل الطاقة طويال بحيث يسمح بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة‬‫الرئيسي بعد تثبيته في مكانه. ‬ ‫حتى يتوافق تركيب هذا الجهاز مع لوائح السالمة السارية، يجب استخدام مفتاح فصل‬‫الدوائر الذي يتسم بفجوة تالمس تصل إلى 3 مم كحد أدنى. ‬ ‫‪HE‬‬ ‫אזהרה‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬ ‫ ‬ ‫כבל החשמל צריך להיות באורך שיאפשר לחבר את המכשיר לרשת‬‫החשמל לאחר הרכבתו בתוך התושבת. ‬ ‫על-מנת שההתקנה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בחשמל, ‬‫יש להשתמש במתג ניתוק בין הקטבים עם מרווח קשר מינימלי‬ ‫של 3 מ”מ. ‬ 5019 102 01297 [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE WHIRLPOOL AMW863NB

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual WHIRLPOOL AMW863NB will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag